Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

περί του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών

Πρός «κσυγχρονιστές» καί «προοδευτικούς», πού ντιδρον δημόσια στήν προοπτική τόνωσης τν ρχαίων λληνικν στή Μέσηκπαίδευση:

1.           Τά ρχαα λληνικά δέν εναι θνική πολυτέλεια, εναι βασική κπαιδευτική νάγκη.

2.           Δέν εναι δεολόγημα αταπόδεικτη διαπίστωση τι τά νέα λληνικά εναι σέ σχέση μέ τά ρχαα λληνικά δια γλσσα σέ λλη φάση ξέλιξης (λεξιλόγιο, δομή, μορφή, φωνητική).

3.           Δέν ποτελε αθαίρετο συμπέρασμα τι μειώθηκε γλωσσική πάρκεια τν λλήνων, φότου περιορίστηκε διδασκαλία τν ρχαίων λληνικν πό τό πρωτότυπο στή Μέση κπαίδευση (κυρίως σέ σχέση μέ τήν τυμολογία καί τήν πολυτονική γραφή).

4.           χι, δέν χει γίνει καμμία ρευνα, πού νά ποδεικνύει τό παραπάνω, λλά μήπως γινε ποτέ καμμία ρευνα τι γεροντική νοια πλήττει γέροντες καί χι παιδιά; τι  λιος φωτίζει καί δέν σκοτίζει καί τι θερμαίνει καί δέν ψυχραίνει;

5.           Συνακόλουθα, δέν συνιστ δεολόγημα συνέχεια το λαο καί τογένους, δέν πέφτουμε στήν παγίδα τν idola tribus («εδώλων τς φυλς» το Francis Bacon), λλά δ πρόκειται γιά τόν διο λαό καί τό διο γένος σέ λλη ποχή, τουλάχιστον στήν στορία, τήν γλσσα καί τόν πολιτισμό.

6.           Χρειάζεται βελτίωση στή μέθοδο διδασκαλίας τν ρχαίων λληνικν καί τόνωση μέ βάση τό διο τό ρχαο κείμενο, χι κατάργηση ντικατάστασή του πό μετάφραση.

7.           Δέν πρόκειται γιά «φαινόμενα πισογυρίσματων τς ντίδρασης (!) »,λλά γιά πρόοδο. «Πρός τά μπρός μέ τούς ρχαίους!»

(Richard Weitzecker, Νομπελίστας φυσικός, δελφός το τ. Προέδρου τς Γερμανίας, CarlFriedrich Weitzecker).