Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Πιστεύω εις 1€


Πιστεύω εις ένα €υρώ,
Mεταλλικόν, λαοπηδήχτορα, ποιητήν δου-νου-τού και γης,
δανειστών τε πάντων και φραγγάτων.
Και εις έναν κύριον πρόεδρο της Ε.Κ.Τ. τον υιό του Δολλαρίου τον μονογενή,
τον εκ του
EFSF δανεισθέντα προ πάντων των εντόκων.
Δάνειο εκ δανείου, ευρώ αληθινόν εξ ευρού αληθινού, τοκισθέντα, ου χαρισθέντα,
ομοούσιον τω ΔΝΤ, διʼ ου τα πάντα οφείλετο.
Τον διʼ ημάς τους μαλάκες και δια την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εκ των Βρυξελλών και σαρκωθέντα εξ ηλιθίου Πρωθυπουργού της Μαργαρίτας και του Ανδρέα και πρωθυπουργεύσαντα.
Παραιτηθέντα τε υπέρ ημών επί Καρόλου Παπούλια και παθόντα και ξεφτιλισθέντα.
και ταξιδέψαντα εις Κώστα Ρίκα κατά τας γραφάς.
και ανελθόντα εις την σοσιαληστική διεθνή και καθεζόμενον εκ δεξιών του Αμερικανού.
και πάλιν ερχόμενον μετά λόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς,
ου της μαλακίας ουκ έσται τέλος.
και εις τον Παπαδήμον τον Άγιον,
τον Κύριον, τον φοροποιόν,
τον εκ της Μέρκελ εκπορευόμενον,
τον συν ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ συγκυβερνώμενον και συνδοξαζόμενον,
τον λαλήσαν δια των εργολάβων και εκδοτών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και Αποστολικήν Γερμανίαν.
Ομολογώ εν μνημόνιον και εις άφεσιν χρεών.
Προσδοκώ κούρεμα ιδιωτών.
Και οφειλή εις τους μέλλοντας αιώνας.
Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: