Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

προβληματισμός....

Από την επιστολή του Κωνσταντίνου Κανάρη προς τον Ιωάννη Καποδίστρια πληροφορώντας τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος περί της ανταρσίας του Πόρου:

«Εν Πόρω 1 Αυγούστου 10:30 ώρας προ μεσημβρίας. Ο Μιαούλης παρέδωκεν εις τας φλόγας την «Ελλάδα» και την κορβέτταν «Ύδρα», είθε παραδοθή το όνομα του αυτουργού τοιαύτης πράξεως βαρβαροτάτης εις αιώνιον ανάθεμα! Τα στρατεύματα κατέλαβον την πόλιν, το φρούριον και τα διασωθέντα ατμοκίνητα. Ευρέθησαν δε εις τ'ατμοκίνητα αυτά εις τον ναύσταθμον και εις τας αποθήκας φιτύλια εις τα υπονόμους, αι οποία έμελλον να αποκαταστήσουν τον Πόρον σωρόν ερειπίων και φαίνεται οτι ολίγον έλειψεν ώστε να τελειώσουν ο Μιαούλης και οι συναίτιοι του τοιαύτην πράξιν καταστροφής και ερημώσεως»

Σαν εθνικός ήρωας ο Μιαούλης σεβαστός. Θέτουμε, όμως, το ερώτημα:

έχει δικαίωμα κάποιος εν ονόματι της όποιας προσφοράς του στον κοινόν αγώνα να καίει (καταστρέφει) τον Εθνικό στόλο, αγορασμένο με έξοδα του Ελληνικού λαού?

και ποιός του παρέχει αυτό το δικαίωμα?

Σε μιά τέτοια περίπτωση είναι ή δεν είναι προδότης?

Δεν υπάρχουν σχόλια: